Joydrinks
LET'S JOY!

Privacy- en cookieverklaring Joy Drinks & Sauces

Amsterdam, 15 mei 2018

Joy Drinks & Sauces

Waar in deze Privacy- en cookieverklaring wordt gesproken van “Joy Drinks & Sauces” of afgekort “Joydrinks” worden bedoeld Joy Drinks, Joy Drinks & Sauces, Hillkoor B.V.. In het vervolg van deze tekst korten we “Privacy- en cookieverklaring Joy Drinks & Sauces” af tot: verklaring. Met “onze website” in deze verklaring bedoelen we www.joydrinks.nl of www.joydrinks.com.

AVG en privacy bij Joydrinks

De reden dat we deze verklaring publiceren vloeit voort uit de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, zoals deze vanaf 25 mei 2018 gelden. In deze verklaring noemen we die officiële regels: de AVG.

Joydrinks wil zich vanzelfsprekend aan alle plichten die de AVG ons oplegt houden. Dat deden we al toen de AVG nog niet gold, dat doen we nu en dat willen we ook in de toekomst altijd doen.

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze verklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor de doelen die de AVG ons toestaat
 • niet met anderen zullen delen, tenzij wij daar een door de AVG toegestane reden voor hebben
 • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze verklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt ons hiervoor een e-mail sturen. Zie onze contactgegevens onderaan deze verklaring.

Inhoud

Deze verklaring is als volgt opgebouwd:

 • Persoonsgegevens
 • Doelbinding en grondslagen
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • Bewaren van persoonsgegevens
 • Delen van persoonsgegevens met derden
 • Cookies of vergelijkbare technieken
 • Google Analytics
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • Beveiliging
 • Klagen bij de toezichthouder
 • Aanpassen verklaring
 • Contactgegevens


Persoonsgegevens

Joydrinks verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten of diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • bankrekeningnummer
 • e-mailadres.


Doelbinding en grondslagen

Joydrinks verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het leveren van onze producten en diensten aan u
 • het afhandelen van uw betalingen
 • het naar u verzenden van onze nieuwsbrief en/of soortgelijke reclame-uitingen
 • het naar u bellen of e-mailen indien dat nodig is voor een optimale dienstverlening en informatievoorziening aan u
 • het beantwoorden van vragen van bezoekers aan onze website of gebruikers van onze producten.

Deze verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt altijd op basis van een overeenkomst of als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Daarnaast kan een wettelijke verplichting de aanleiding zijn dat Joydrinks uw persoonsgegevens verwerkt. Denk aan het verrichten van een belastingaangifte of een wettelijk verplichte melding aan een toezichthouder. Als dat vereist is zullen wij altijd uw expliciete toestemming vragen. Als het voor u van vitaal belang is, kunnen wij ook zonder uw toestemming persoonsgegevens verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Joydrinks neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Joydrinks) tussen zit.

Bewaren van persoonsgegevens

Joydrinks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Natuurlijk hanteren wij de bewaartermijnen die de belastingwetgeving of een andere wet- of regelgeving ons oplegt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Joydrinks verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies of vergelijkbare technieken

Joydrinks.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Joydrinks.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om onze website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Joydrinks.nl gebruikt geen tracking cookies en maakt ook geen gebruik van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Joydrinks en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar ons e-mailen. Zie onze contactgegevens onderaan deze verklaring.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), het nummer van het identiteitsbewijs en het burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging

Joydrinks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@joydrinks.nl.

Klagen bij de toezichthouder

Joydrinks wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassen verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring op ieder moment aan te passen, zonder u daarover voorafgaand te informeren. De op onze website gepubliceerde tekst is altijd de geldende versie van deze verklaring.

Contactgegevens

Joy Drinks & Sauces
Asterweg 14, 1031 HN, Amsterdam
Telefoon: +31 (0) 20 337 06 53
e-mail: info@joydrinks.nl
website: www.joydrinks.nl

Uw contactpersoon voor alle in deze verklaring opgenomen zaken rondom privacy en cookies is Carlo Hildenberg.